Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Soulwork, NLP a Huna

© Martyn Carruthers, 1999-2010

Soulwork Systemic Coaching (Soulwork) je metodologie koučingu rozvoje člověka, ve kterém se přehodnocuje celý jeho život a mění se na základě toho, že klient zakouší integrované propojení. Této zkušenosti říkáme "Soul". Teorie a aplikace Soulworku jsou popsány v článcích na adrese: www.systemiccoaching.com Kořeny Soulworku pocházejí z tradičního polynéského léčení (Huna), zejména ze dvou skupin rituálů nazývaných Ho’oponopono a Ho’omanamana. Tyto rituály byly zkoumány za použití modelingových strategií neurolingvistického programování (NLP) a byly porovnávány a stavěny do protikladu s koncepcemi psychoterapie, zejména systemické rodinné terapie.

NLP je užitečná gnoseologie pro vyhodnocování subjektivní zkušenosti, zejména v duplikaci výkonu. NLP je užitečná pro koučing krátkodobé změny člověka a může se také nazývat stručná, kognitivní psychoterapie. NLP changework se zakládá na získávání a změně podvědomých strategií klienta.

Polynéská tradice se nazývá Huna (překlad: "skrytý"). Ho'oponopono (můj překlad: "uvádět vztahy na správnou míru") je léčitelská tradice, která se stále používá, minimálně mezi domorodci z Havaje. Ho’oponopono se zakládá na změně styků osoby - styků s živými lidmi, mrtvým lidem a světům duchů, v souladu s Aumakua Ohana, nebo "duchem" rodiny/obce. Ho'omanamana (můj překlad: "vytvářet velkou energii") je jiná stará tradice - která má co dělat s propojováním a používáním "esoterické" energie, která se dá použít pro mnohé účely.

Soulwork vznikl při pokusu použít NLP pro modelování technik "Huna". Když jsem začal chápat základ psychoterapeutických léčebných technik používaných domorodci na Havaji, rozšířil jsem a modifikoval jsem soubor nástrojů NLP tak, aby zahrnoval informace z těchto nezvyklých rámců. Modifikovaný soubor nástrojů lépe umožňoval modelování mystických a esoterických zkušeností. Při tomto procesu se zdálo, že se léčebné techniky havajských domorodců transformují. Zdánlivé esoterické rituály a koncepce se k nám dostávaly jako užitečné dovednosti changeworku. Současně se rovněž transformovalo  "NLP" a zdálo se že se stává relativně mělkým.

Soulwork prostřednictvím nazírání NLP

Soul Centred Changework působí na logické úrovni identity, odpovídá na otázku "kdo jsem" s hlubokou zkušeností - meta-identitou - což je abstraktní předverbální zkušenost mnoha úrovňové propojitelnosti. Interaktivní přístup k této zkušenosti jak se zdá je potřebný k tomu aby na úrovni identity vyvolával dlouhodobé prospěšné změny. (Prospěšným mám na mysli udržení dlouhodobého štěstí osoby, na rozdíl od krátkodobého žertu). Osoba nejdříve řeší hlavní vinu, související vztahy a každou současnou krizi. Tato osoba může potom, hloubkovou analýzou žádostí, procházet řadou metapozic  zvyšování abstrakce k této předverbální zkušenosti. V každé meta pozici může osoba zvolit integraci roztříštěné dílčí osobnosti (které se v NLP říká "část") a změnit přesvědčení. Tato integrace pokračuje až do doby, kdy osoba může současně a harmonicky zakoušet spojení všech "dílčích osobností".

Tento proces používá některé termíny z dovedností "raportu" NLP. Začleňuje a naplňuje koncepci "dobře utvářeného výsledku" NLP. Integrační fáze Soulworku znovu definuje koncepci NLP "ekologie (životní prostředí)", zatímco odráží "vizi" Roberta Diltse. Fáze rozpuštění traumatu využívá vysoce modifikované verze "terapie" pomocí časové čáry disociace-emocí.

Soulwork prostřednictvím nazírání Huna

Techniky Soulworku využívají skryté struktury tvoření, kterým se říká Kumulipo, zprostředkované Aumakua, nebo Vznešeného Ego. Soulwork vyžaduje požehnání Ohana osoby nebo obce-rodu a požehnání Kupuna osoby - starších a předků. Cílem je, že osoba se takto vyrovnává s "zdravou" energií rodiny a propojuje se s Aloha, neviditelnou energií lásky stvoření. Toto vyrovnání není možné, jestliže osoba "ztratila" svou uhane (ducha) nebo jestliže duch nebo zlomek ducha jiné osoby nahradil vlastního ducha osoby, takže dochází k řadě "návratů ducha".

Proto je prvním krokem ke zdraví Kala (očistné zapomnění) vedoucí k plnému spojení s Aumakua (Soul) - za použití Ho’omanamana (energetické práce) pro přístup k moudrosti Kumulipo (univerzální tvořivosti) k provedení Ho’oponopono (změny vztahů). Potom následuje nové hodnocení Ele’ele eke (po traumatické události - doslova "černé pytle") a k novému přehodnocení všech Kupuna (učitelů) na základě Aloha (lásky).

Soul Centred Changework

Techniky Soulworku zahrnují kompletní formát individuálního koučingu. Dovolují osobě aby si vybrala, že bude žít takovým způsobem, že osoba může udržovat a zvyšovat zažívání integrace a propojenosti (Soul), zatímco definuje a obohacuje smysluplné životní cíle. Po této zkušenosti lze osobu koučovat k přehodnocení jejích vztahů, traumatických vzpomínek a modelů role tak, aby mohla plnit důležité jí samou vybrané životní cíle.

Této metodologii se říká Soul Centred Changework, protože hlavním organizujícím prvkem kolem kterého probíhá následná changework, je hluboká osobní zkušenost integrace. Soul může být nazýván abstraktem (výtahem) vztahové metafory. Soul není emočním stavem ani zdrojem. Soul je základem manifestace vztahových kvalit. (Viz můj článek Soul Centred Changework, kde je více informací).

Proč někteří lidé potřebují Changework?

Mnoha lidem se nedostává motivace, ani nevědí, jak to změnit. Lidé, kteří nemohou provádět změnu jsou ti, mezi které patří lidé s malým vnitřním raportem, kteří byli negativně ovlivněni jinými osobami, nemají bohatý zdroj vnitřní reference a ti, kteří mají nezdravé modely života. Proto se každé osoby ptáme? "Co tato osoba potřebuje?" "Můžeme to poskytnout?" "Stojí to za to?" a "Kde ještě může tato osoba dostat to, co chce?"

Soul Centred Changework prochází touto celkovou strategií:

 1. Klientův výběr; rozpuštění viny, vzájemné závislosti a každé aktuální krize
 2. Dohody; tvorba důvěry, práce s cíli, integrace
 3. Rozložit všechny bloky identity: ztracená identita, identifikace a/nebo konflikt identity
 4. Najít a stabilizovat zkušenost Soulu (což se stává interaktivní referencí pro následnou práci)
 5. Práce na vztazích - nové vyhodnocení významných vztahů a vlivů
 6. Práce s traumatem - nahradit traumatické vzpomínky bohatými vnitřními referencemi
 7. Práce na modelu role - přehodnotit a zvolit životní mentory.

Budování důvěry Soulworku ve srovnání s "dovednostmi raportu" NLP

Soulwork akceptuje a používá námitky osoby ke zvýšení raportu. Vědomé i podvědomé námitky se zodpovídají tak zdvořilým způsobem, aby se staly základem hluboké důvěry potřebné k diskusi, zkoumání a změně existenciálních otázek. Soulwork rozpouští námitky, transference, argumenty, kritiku a konflikty, aby tak získal důvěru osoby.

Raport NLP se zakládá na zobrazení neverbálního chování, k "vedení" jiné osoby do mentálního stavu, jaký "operátor NLP" považuje za vhodný pro svoje cíle.

Soulwork práce s cíli ve srovnání s "dobře utvářeným výsledkem" NLP

Co osoba chce? To není triviální otázka! Používáme řadu otázek, abychom reagovali na různé typy odpovědí poskytované osobami když se jich ptáme na to, co chtějí. Tyto otázky vedou k formulaci afektivního plánu pro dosažení cílů. Často lidé, když zvažují své možnosti, spontánně upadají do hlubokých tranzů. Většina cvičení NLP zahrnuje způsoby pro rozeznání dobře vytvořených výsledků ‑ obvykle za použití Blanchardovy zkratky SMART (cíle by měly být specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a načasované.) Ovšem jen velmi málo lidí může odpovědět na cílovou otázku jako je "co chcete?" ve smyslu "SMART". Mnozí lidé nedokáží naplnit ani gramaticky správnou větu začínající "Já chci ..." Místo toho lidé dávají filosofické odpovědi, uvádějí dětské cíle, nekompletní věty, konfliktní cíle, neslučitelné cíle, negativní nebo abstraktní cíle. Každá z těchto typů odpovědi se dá rozpustit. (Viz můj článek "Loupání cibule Soulu".)

Bloky identity

"Ztracená identita", "identifikace" a "konflikt identity" jsou fenomény, které NLP nepopisuje. "Ztracená identita" se týká osoby, která v zásadě nemá smysl pro "cítění sebe sama". Slovo "já (ego)" nemá reálný význam. "Identifikace" se týká náhrady "sebe (ega)" jinou osobností a "konflikt identity" se týká osoby s minimálně dvěma vědomými osobnostmi (a jednou a pěti podvědomými osobnostmi), kdy každá osobnost je v rozporu s ostatními osobnostmi. (To se zdá být běžné - týká se asi 25 % populace!) Zvažme scénář identifikace s mrtvou osobou. Osoba může zemřít takovým způsobem, že se mrtvá osoba tabuizuje a nikdy se o ní nehovoří. Dítě, i když se narodí později, může cítit "mezeru" v rodině a ve stresu kompenzovat chybějící osobu tím, že se stává touto osobou. (Staří Havajané tomu říkají Noho, s představou, že duch zapomenutého člena rodiny "posedl" dítě).

Bloky identity jsou námitky proti prožívání života a mohou být rozpuštěny v průběhu integrace. Soulwork zahrnuje specifická kritéra pro rozpoznání každého bloku a má vyzkoušené metodologie pro jejich rozpouštění, založené na tom, že osoba přijímá svou pravdivou "vlastní-sebe" - Soul.

Přístup z pozice Soulu

Nejprve jsem používal metody podobné Diltsovu Vision Walk. Osoba kráčí směrem k imaginární budoucnosti a cítí zaměření cíle (jinak by to nemělo léčebné použití). Jestliže Vision Walk předchází čisté stanovení cíle a osoba nemá existenciální důvody aby nevycítila Soul, taková osoba může najít stav "transcendentální propojenosti". Obvykle existují námitky, které jsou začleňovány až do doby, kdy každý krok je bohatý, vede k cíli, který definuje naplnění života. Tato fáze Soulworku identifikuje a řídí budoucí kroky changeworku, který má teprve nastoupit.

Práce se vztahy

Můj článek "Formy myšlení" byl publikován v NLP World, svazek 2, 1995. "Forma myšlení" byl název pro limitující a nebo negativní vliv jiné osoby, obvykle popisovaný jako vizuální metafora. Osoba může říci "mám kolem nohou černý řetěz" nebo "kolem srdce mám šedý mrak". "Formy myšlení" představují vazby osoby k důležitým lidem. Neodborné zabývání se vazbami může snížit schopnost osoby vázat se na jiné lidi.

Někteří instruktoři, a to i ti kteří nabízejí výcvik "Huna", obhajují odřezávání všech a veškerých vztahových vazeb. To může mít za následek osobu, která má krátkodobý dobrý pocit, ale z dlouhodobého hlediska pociťuje rozpojení - pocit rostoucího odpojení od jiných lidí a později i odpojení od života. Touha po "krátkodobé legraci" nahrazuje touhu po "dlouhodobém štěstí". To má za následek osamělé lidi, vzájemně závislé vztahy a zmenšenou odpovědnost. Bez kvalitních lidských vazeb život pravděpodobně nemá smysl!

Práce s relačními vazbami je delikátní a dynamická. Pomáháme klientovi aby udržoval prociťování Soulu, zatímco mu pomáháme při náhradě vazeb. Otázka jako "Chce celé vaše tělo štěstí?" může donutit osobu aby popsala části svého těla, které jsou rozdílné od osoby, která se raduje ze své vlastní integrity. Mlha obvykle naznačuje trauma. Šedé formy myšlení často naznačují, že osoba si přeje udržet vztahy na základě forem myšlení. Soulwork pomáhá klientovi stát se nezávislým na vlivu jiných lidí.

Při dokončení práce na vazbách může osoba přistoupit a prožívat Soul ve všech vztazích. Jiným výsledkem je to, že osoba obnovuje přístup k cítění vlastního těla. To může mít za následek osobu, která se cítí předtím potlačovaná silnými emocemi z předchozích traumat.

Práce s traumaty

Po práci s formami myšlení má osoba mnohem větší přístup k tělesným pocitům. Protože minulé události mohou vést k silným emocím, minulá traumata stále mohou překážet klientovi v naplňování života. Rozpouštění nepříjemných emocí je velmi obtížné až neužitečné. Během 3-12 týdnů se rozpuštěné emoce zdají vracet silnější než předtím, vrací se jako "mlhavé" deprese životní energie nebo se vrací jako symptomy fyzického zdraví. Místo toho se používají různé techniky ke komunikaci s "částmi" osoby, která je ve stresu a vedou ji k vyrovnání se Soulem.

Práce na modelu role

Osobě se pomáhá identifikovat a vyhodnotit minulé modely role v životě a vybrat lidi, které si přejí jako učitele. Osoba může tyto nové učitele akceptovat. Osoba se stává vnitřně a pozitivně odkázaná na sebe. Osoba má nyní rozpuštěný vizuální cíl "jaký chci být", který je přímo napojen na "Soul" a "Soul" se může udržet bez zdrojových kotev. Nyní můžeme použít "úroveň identity NLP", naváděnou otázkami:

A) Co se osoba o sobě naučí během changeworku?

B) Co se osoby učí ze svého vztahu s vámi?

Protože jen málo čtenářů má zkušenost se Soulwork, následují některé (podle mého názoru) ekologičtější techniky NLP.

Preferované možnosti NLP:

 1. Jestliže má osoba dobrý přístup ke svým "částem", lze použít Andreasovy strategie "transformace jádra".
 2. Má-li osoba špatný přístup ke svým "částem", může se použít Ericksonových metafor pro podněcování vnitřní komunikace.
 3. Má-li osoba konflikty - může se použít Diltsova "Einsteinova integrace", pomoci "částem" projednat způsoby tak dlouho, až zůstane pouze jedna cesta k dosažení cíle.
 4. Jestliže je osoba emočně ovlivňována minulou událostí, může se použít metafora "časové čáry" aby se z té události získaly kvality, bez rozpuštění ("vyjasnění") nepříjemných emocí.

Více informací o Soulworku najdete na internetu. Budujeme stránku: www.systemiccoaching.com. Máte-li zájem o účast nebo organizování výcviku v použití Soulworku, zašlete elektronickou poštu na adresu:

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers: květen 1999-2018
. Může se kopírovat a distribuovat nezměněně, pokud obsahuje titulek a potvrzení autorských práv.

 


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com