Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Psychobiologie Duše

© Martyn Carruthers, 1988-2002

Shrnutí

Moji kolegové a já jsme rozpracovali a používáme strategie pro koučing (klientů) tak, aby bylo možno řešit existenciální životní problémy. Po našem koučingu často následuje v krátké době dlouhodobé ulehčení symptomů mnoha mentálních a fyzických poruch. Koučing podle všeho zlepšuje základní psychosomatické struktury, které podporují vlastní fyzické a mentální choroby. Tento článek shrnuje literaturu o psychobiologii, je napsán tak, aby stimuloval dialog, který nám může pomoci lépe pochopit a dále zlepšovat výsledky toho, co jsme již skutečně dokázali.I.

Koučing

Místo toho, abychom jen radili, koučujeme lidi tak, aby si definovali a plnili svoje přiměřené cíle. Protože je naše práce spojena se současnou dlouhodobou revizí fyzických a mentálních poruch, hledáme klíče k účinnému psychoterapeutickému léčení rozhovory s lidmi, kteří se zotavili z vážné choroby. Pro tuto studii jsme přijali modelovací strategie neurolingvistického programování. Výsledky těchto rozhovorů definují spontánní a účinný proces uzdravování.II. Lidé, kteří se sami uzdravili a se kterými jsme hovořili, měli obvykle:

 1. vyřešené (nikoli rozpuštěné) viny vyplývající z jejich minulých činů (osoba zjišťuje důvody, proč být šťastnou);

 2. akceptovala symptomy choroby jako "přátelské učitele" (osoba vytváří vnitřní harmonii) ;

 3. vyjasnila si své vztahy (osoba má radost z toho, co v životě zbývá) ;

 4. vytvořila si kvalitní vztahy (osoba nalézá důvody  "plnému" životu);

 5. poznala a vyřešila traumatické vzpomínky (osoba přebírá odpovědnost za své činy);

 6. vyhodnotila a změnila svoje modely role (osoba nalézá modely "zdravé" role).

Od roku 1996 jsme používali tuto celkovou strategii pro koučování motivovaných lidí, abychom rozpustili jejich pocit viny, řešili ztrátu identity a vnitřních konfliktů; znovu vyhodnotili vztahy; vyřešili emoční vzpomínky a vyhodnotili modely role. Během koučingu často docházelo k tomu, že symptomy fyzických a duševních emocí  "mizely" a následovalo dlouhodobé ulehčení.

Která realita je reálná?

Náš vnější svět chápeme vytvářením modelů. Používáme modely ve snaze pochopit svoji minulost, přiměřeně žít v našich současných a předvídatelných budoucích událostech. Ovšem můžeme také zaměňovat náš vnitřní a vnější svět a jednat tak, jako kdyby byly naše vnitřní modely vnějškově reálné. Při zkoumání způsobů jak lidé vytvářejí své vnitřní světy koučujeme lidi, aby pochopili a změnili svůj vnější svět.

Klíče k úspěšnému koučingu, kdy vedeme lidi od nemoci ke zdraví, spočívají v biologii neurologických struktur, které zprostředkovávají naše zkušenosti z vnímání, emocí a poznávání -  které charakterizuje termín  "tělo-mysl".

Jestliže jsou lidé koučováni tak, aby změnili svoje vnitřní světy v oblasti „tělo‑mysl“ - tyto změny mohou následovat změny v jejich fyzických tělech. Náš program koučingu umožňuje významné fyzické a duševní "uzdravení" v krátkém časovém rozsahu, zatímco poskytuje kognitivní pohled dovnitř, který pomáhá bránit lidem v opakování příčinných událostí.

Koučing body-mind

Koučing body-mind podporuje pohled dovnitř zatímco mění subjektivní zkušenost. Takový koučing je charakterizován změnami fyzické, percepční, emoční a kognitivní zkušenosti. Pokud po koučingu nedošlo k dlouhodobé změně, může to naznačovat, že program koučingu nebyl vhodný a že osoba ho právem odmítla nebo že koučing byl komunikován jen těm mozkovým strukturám, které zpracovávají nové informace. Kognitivní "intervence" se pravděpodobně nesdělují do mozkových struktur, které zprostředkovávají emoční, percepční a somatickou změnu.

Psychobiologická změna

Osoba může vědomě vzít na vědomí a reagovat na logické otázky a rozumné žádosti. Kouč může podle verbálních reakcí a reakcí chování osoby rychle zkontrolovat, zda zpráva byla přijata.

Osoba může podvědomě přijímat a reagovat na obrazy, hudbu, metafory, pohyby a symboly. Kouč může zkontrolovat, že podvědomá zpráva byla přijata tím, že si všímá změn v neverbálním chování osoby, které následuje po sdělení (osoba může podvědomě přikývnout, začervenat se, měnit tón hlasu atd.).

Slova "vědomí" a "podvědomí" jak se zdá se vztahují k tomu, která část mozku zpracovává informaci. U "normálních" praváků lidí dominuje levá polovina mozku zpracování logiky, důvodu, úsudku a chápání, zatímco pravá polovina dominuje při zpracovávání obrazů, metafor a sdělených komunikací.III.

Koučing a levá polovina mozku

Levá polovina mozku ukládá a zpracovává logické informace. Koučujeme lidi tak, aby definovali své cíle a zkoumali důsledky dosažení těchto cílů. Každá osoba je aktivně a vědomě zapojována do kognitivních aspektů svého pokroku.

Koučing a pravá polovina mozku

Emocionální složky paměti se podle všeho v první řadě ukládají v pravé polovině mozku s určitým překrýváním. Pravý mozek se zdá zprostředkovávat nepříjemné pocity, zatímco levá polovina zprostředkovává příjemné pocity. Výzkum alexithymie (osoba, která nemůže vyjadřovat emoce a vyvolává somatické symptomy) v sobě nese poznání, že pravý mozek je skladištěm bolestných emocí.IV Strategie koučingu zaměstnávají pravou polovinu mozku humorem, metaforami, slovními hříčkami a symboly.V

Práce doktora Miltona Ericksona, mistra mnohoúrovňové komunikaceVI, nás inspirovala k použití "interaktivních metafor". Zatímco levý mozek reaguje na logické, racionální myšlení, pravý mozek reaguje na informace pomocí asociací. Současná stimulace obou polovin se může použít k tomu, aby se sdružily emocionální a kognitivní reakce,VII což pomáhá osobě změnit nechtěné zažité reakce.

Co chcete?

Cílový koučing dovoluje lidem aby používali současně levý a pravý mozek. Při slovním vyjádření cílů osoba nechtěně sděluje námitky a vnitřní konflikty neverbální neslučitelností, kterou vyškolení kouči mohou snadno rozeznat. Takováto neslučitelnost se obvykle pozoruje mezi verbálním vyjádřením (levý mozek) a doprovodným neverbálním vyjádřením (pravý mozek). Například osoba může říci "ano", a vrtět přitom  hlavou.

Kouč, který může konverzačně zkoumat a jemně rozpouštět nesoulad mezi ano‑ne, má účinný nástroj k tomu, aby pomohl klientovi najít vnitřní harmonii. Ostatní běžné neslučitelnosti, které vyžadují okamžité rozpuštění, jsou kritika, reakce začínající s "ano, ale..." lichotky a lži. (Během prvních dnů našeho školícího programu učíme právě těmto důležitým komunikačním dovednostem).

Koučing a limbický systém

Komunikace pravého a levého mozku jsou současně zpracovávány limbickým systémem, který sdružuje myšlení s emocí.VIII Pravý mozek je rovněž angažován v projevování psychosomatických symptomů. Body-mind,  může komunikovat za použití limbického mozku k produkování somatických pocitů a psychosomatických symptomů.IX V důsledku toho emocionální stavy vytvářené limbickým mozkem ovlivňují a mohou překonávat kognitivní proces neokortexu.

Koučování na limbické úrovni pomáhá osobě měnit emoční stavy. Příkladem je vzrušující účinek mnoha typů hudby na deprimovanou osobu. Když je zapojen limbický systém, mění se fyziologie a emoce osoby. Osoba může pohlížet na situace jinak I TEHDY, JESTLIŽE HUDBA EXISTUJE JEN V JEJÍ PŘEDSTAVĚ. Tato koncepce je velmi často (a často podvědomě) využívána ve vizualizačních technikách.

Logika proti emoci

Limbický mozek může být zdrojem pocitů vědomí, které vytvářejí z myšlenek určité pevné přesvědčení. Paul MacLean, pionýr neurobiologie, prohlásil: "Limbický systém, tento primitivní mozek, který nemůže číst ani psát, nám poskytuje cítění toho, co je reálné, pravdivé a důležité."XI Naše znalost limbického mozku nám pomáhá pochopit současně nesoulad mezi "věděním (intelektuálně) že něco je pravda", zatímco "cítíme (emocionálně), že něco pravda není".

Logické argumenty (zprostředkovávané neokortexem) zřídka mění emoční přesvědčení (zprostředkované limbickým systémem). S intuičním vědomím toho chytří obchodníci a politici vystupují s emočními, spíše než logickými prohlášeními.

Emoce nejsou obvykle podřízeny racionálnímu myšlení neokortexu. Tak jak limbický systém operuje s vědomou logikou, lze používat "klasické podmiňovací" asociační strategie jako jsou ty, které jsou používány těmi kdo praktikují NLP (neurolingvistické programování) a NAC Anthony Robbinse (neuro-asociativní podmiňování) v přístupu a "řízení" emocí prostřednictvím limbického systému.

Komunikací s limbickým mozkem koučujeme lidi ke změně toho, jak oni vnímají emocí tak, aby mohli zažít emoce jako zajímavá sdělení body-mind. (Následující integrace mozkových funkcí způsobuje, že nabídky prodeje a politická rétorika ztrácí svůj vliv!)

Limbický mozek také zprostředkovává hudbu, intonaci řeči a metaforu.XII Koučingové strategie, které komunikují přímo s limbickým mozkem, jsou interaktivní metafory a symbolická integrace. Limbický mozek reaguje emocionálně na symboly jako jsou ikony, mandaly a většina umění. Náš koučing používá symboly ke komunikaci s limbickým mozkem. (Například: "co by bylo symbolem této emoce?" nebo "představte si, že jste umělec a že váš život bude vaším mistrovským dílem...").

Koučing a amygdala

Amygdala je součástí limbického systému, který spojuje emoce se symboly. Amygdala dostává informace od kortexu, sjednocuje senzorické informace jak z vnějších (objektivních), tak i vnitřních (subjektivních) světů, což má za následek pocit "reality".

Amygdala byla nazývána "srdce a duše" limbického mozku.XIII Amygdala reaguje  na imaginární zkušenost i na reálnou zkušenost. (Například jestliže si na chvíli vzpomenete na kyselou chuť citrónové šťávy, všimnete si, že za chvíli budete mít v ústech plno slin!) Můžete se cítit smutní z toho, co se stalo v minulosti nebo se bát budoucích možností, třebaže tyto "reality" existují pouze ve vaší představivosti. Amygdala reaguje, jako kdyby se imaginární události skutečně odehrávaly ve vnějším světě.

Protože amygdala nerozlišuje mezi tím co je reálné a co je živá představa, interaktivní představivost poskytuje účinný způsob ke komunikaci body-mind. Příkladem je "mentální divadelní zkouška", ve které si osoba situaci imaginárně  přehrává (jako při zkoušce na divadle) ke zlepšení svého výkonu. Koučujeme lidi aby zkoumali možné strategie pro dosahování cílů, které za něco stojí. Používání amygdaly také dovoluje lidem změnit emoční zatížení z nepříjemných budoucích možností.

Koučujeme lidi aby snižovali emoční dopad minulých traumat tím, že jim nabízíme různé percepční pozice, ze kterých mohou události znovu přehodnocovat. To dovoluje lidem aby se poučili z traumatických, fobických událostí nebo událostí které souvisejí se špatným použitím bez toho, že by byl člověk překonán emocemi, pokud se trauma nemůže prožít z nějaké jiné pozice.

Kouč může používat charakteristické rysy "synestezie" aby pomohl lidem křížově propojit jejich senzorické systémy. (Příklad: "jakou barvu by tato emoce měla? Co by tento pocit chtěl říci?). Koučing na limbické úrovni pomáhá osobě změnit její vnímání emocí takže klient může pociťovat nepříjemné pocity jako zajímavá body‑mind sdělení. Ovšem jak se zdá, výsledná integrace mozkových funkcí zvyšuje osobní integritu. Následně potom emoční prodejní nabídky a politická rétorika ztrácejí hodně ze svého dřívějšího vlivu!

Protože limbický systém také interpretuje hudbu, intonaci řeči a metafory,XIV používáme strategie koučingu pro komunikaci přímo s limbickým mozkem. Používáme interaktivních metafor a symbolické integrace. Protože limbický systém dovoluje lidem aby emocionálně reagovali na symboly (jako jsou ikony, mandaly a umění), koučujeme lidi aby vytvářeli "mapy" a konstelace symbolů, které se stávají důležitými diagnostickými nástroji.

Symboly a umění používáme pro komunikaci prostřednictvím limbického systému. (Příklad: "co by bylo asi symbolem této emoce?").

Koučing a zadní mozek

Zadní mozek také překládá komunikace body-mind. Někdy se mu říká, že je to zadní mozek reptiliíXV, protože ho mají reptilie. Zadní mozek se zabývá učením a opakováním každodenního chování: zvyky, rituály, rutiny a motorické dovednosti.

Zadní mozek také sdružuje emoce a akce.XVI (Akce může se nazývat čestná komunikace.) Právě našimi akcemi komunikujeme agresi, podřízení, teritorialitu a sexuální zájem. Pohyby těla, tělesné pocity a neverbální komunikace angažují zadní mozek a tak jako limbický systém zadní mozek reaguje na symboly.XVII Symboly mohou vyvolávat emoce vztahující se k přežití (útěk nebo boj - strach nebo vztek), a to může být tam, kde vytváříme emoční reakce na archetypové symboly. Během koučingu se od každé osoby žádá aby si vytvářela symboly, které využívá tato část jejich mozku.

Psychobiologie Soulu

Důležitou součástí naší práce je koučing lidí k řešení konfliktů a integraci "dílčí osobnosti" způsobem, jaký zvyšuje vnitřní harmonii, takže lze identifikovat existenciální cíle. To vede u většiny lidí k zakoušení stabilní zkušenosti integrace, při které předpokládáme, že všechny již dříve uvedené části mozku mohou současně komunikovat.

Osoba, která pociťuje tuto integraci, předvádí kompletní verbální i neverbální slučitelnost,I. což může naznačovat, že obě kraniální hemisféry, limbický systém, amygdala a zadní mozek jsou v neobvyklém stavu integrace. Během tohoto prožitku se může osoba současně soustřeďovat na vysoce abstraktní koncepce a podrobnosti života. Většina lidí hlásí pocit propojenosti na "transcendentální" vědomí větší než jejich body-mind. Této zkušenosti říkáme "Soul" a naší metodu nazýváme "Soulwork koučing".

Jestliže se ptáme lidí, kteří zažívají "Soul", pak většina říká, že "Soul" má nezávislou existenci; že "Soul" existovala předtím než se člověk narodil a že "Soul" bude nadále existovat i po smrti onoho těla. Někteří z naší skupiny věří, že náš koučing umožňuje "spirituální propojení" - zatímco jiní věří, že zkušenost se "Soul" je přirozeným výsledkem integrované aktivity mozku. Ať již je pravda jakákoli, zkušenost se "Soul" poskytuje lidem užitečný základ, na kterém mohou objasňovat životní cíle a vztahy. Toto objasnění, které se zakládá na zažití "Soul", se zdá poskytovat významné krátkodobé uzdravení body-mind.

Ti lidé, kteří nemohou zažít tuto harmonii, mají systémové nebo fyzické důvody. Většina běžných důvodů byla vina (harmonie by v životě "neměla smysl") a závislost na někom (harmonie by ohrozila důležitý vztah). Jiné důvody byly, že osoba se identifikovala s jinou osobou (identifikace) nebo s dvěma osobami (konflikt identity). Třebaže můžeme koučovat motivované lidi těmito problémy, nemusíme být schopni koučovat nedospělé děti a lidi s poškozenou mozkovou tkání (fyzické poškození, dlouhodobé užívání drog a degenerace).

Vybrušujeme naši metodologii koučingu aby poskytovala imuno-povzbuzení (opak imuno-potlačení), takže náš imunní systém optimálně funguje a aby podporovaly naše strategie koučingu mezi terapeuty, poradci a lékaři.


Chtěl bych poděkovat Annegret Hallanzy (německá rodinná terapeutka), Janelle Doan (kanadská odbornice na vztahy) a Davidu Lee (americkému školiteli) za jejich práci v této oblasti.

Podívejte se na naši webovou stránku: www.soulwork.net, kde najdete (mnohem) více informací, včetně řady článků a podrobností o lidech, kteří mají oprávnění k provádění mezinárodního  školení a k poskytování individuálního koučingu.

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers, 1998-2018
Všechna práva vyhrazena

 1. "Soul Centered Changework" a další články, které jsou k dispozici na www.systemiccoaching.com

 2. Carruthers, M. (1997) “Human Consciousness & Decision Making” (Lidské vědomí a rozhodování). Hull University Press. Forum Three, ISBN 0 85958 9560

 3. Winner, E. a Gardner, H. (1977) Comprehension of metaphor in brain‑damaged patients (Chápání metafor u pacientů s poškozeným mozkem)

 4. Joseph, R. (1993) The Right Brain and the Unconscious Mind (Pravý mozek a podvědomá mysl), N.Y.: Plénum

 5. Martindale, C. (1990)  Creative imagination and neural activity (Tvůrčí imaginace a neurální aktivita).

 6. Erickson, M. a Rossi, E. (1979) Hypnotherapy (Hypnoterapie). N.Y.? Irvington Press.

 7. Rossi, E. (1993) The Psychobiology of Mind-body Healing (Psychobiologie uzdravování mind-body).

 8. Van Der Kolk, B. (1994) Body keeps score (Tělo drží výsledek). Harvard Review os Psychiatry.

 9. MacLean, P. (1993) The evolution of three mentalities: Brain, Culture and the Human Spirit (Vývoj tří mentalit: mozek, kultura a lidský duch). NY: University Press of America.

 10. Hooper, J. a Teresi, D. (1986)  The three pound Universe  (Třílibrový vesmír). N.Y.: Dell Publishing.

 11. Joseph, R. (1992) The limbic system (Limbický systém). Psychoanalytic Review, 79(3)

 12. Winner, E. a Gardner, H. (1977) Comprehension of metaphor in brain‑damaged patients (Chápání metafor u pacientů s poškozeným mozkem).

 13. Mogenson, G., Joses, D., Yim, C.Y. (1980) Progress in Neurobiology (Pokrok neurobiologie), 14.

 14. MacLean,, P. (1973) The brain's generation gap (Mezera vytváření mozku). Zygon, 8.

 


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com