Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Soulwork Systemic Coaching

Aktualizováno 2002 MUDr. Martin Daniel (MD)

Phone +42 191 853 0637 for training in Czech Republic & Slovenska

"Soulwork" je zkratka anglického výrazu Soul Centered Changework, ve kterém se "Soul" vztahuje na celistvost a "smysl života", nikoli na náboženství nebo filosofii. Postupy koučingu Soulwork účinně zbavují člověka mnoha symptomů fyzických, citových a duševních poruch.

Martyn Carruthers integroval a rozpracoval materiál z mnoha zdrojů - koučing úspěchu, systemická rodinná terapie, neurolingvistické programování (NLP), logoterapie, Gestalt terapie, expertní modeling, polynéské léčivé rituály a vizionářsky orientované práce vedoucí ke změně osobnosti (VoVa – Visionorientierte Veränderungsarbeit).

Carruthers modeloval tyto zdroje za použití (a asi vylepšování) dovedností modelingu nabídnutých neurolingvistickým programováním. Výsledkem je Soulwork - kompletní formát řešení nebo ovládání symptomů duševních, citových a fyzických nemocí. Tento formát má jednoduchou následnost:

  1. Jasnost Najít řešení pro každou krizi, která brání jasnému myšlení
  2. Pokoj Rozpustit (zlikvidovat) nechtěný pocit viny, který brání tomu, aby člověk postupoval mírumilovně
  3. Integrita Řeší nechtěné konflikty, které vyžadují nepřiměřené kroky
  4. Volnost   Rozpouští nechtěné emocionální vazby, které omezují výběr
  5. Motivace Řeší emoční trauma nebo zneužívání, které zpomaluje pokrok
  6. Inspirace Nahrazuje nechtěné učitele mentorského typu, kteří inspirují k nesmyslným akcím

Většina z těchto kroků zahrnuje otázky vztahů. Běžné příklady symptomů na bázi vztahů jsou chronické nemoci, obtíže s učením a neurózy. Ty, jak se zdá, kompenzují nedostatky v důležitých vztazích, zejména (nikoliv však výlučně) s rodiči, partnery a dětmi.

Kořeny Soulworku

Některé důležité vztahy mohou vyžadovat, aby symptomy duševních, emočních nebo tělesných nemocí nadále existovaly. Bez těchto symptomů by se tyto vztahy mohly dramaticky změnit. Protože uvědomělé uvědomování si potřeby symptomů nemoci by mohlo ohrozit tyto vztahy, takové uvědomění je tabu. Aby se zabránilo tomuto uvědomění, lidé se sami brání tomu, aby vědomě brali na vědomí svoje překážky ve vztazích. Taková odtažitost,  často nazývaná terapeuty "odpor", se v Soulworku nazývá "námitky".

Možná že bychom si mohli představit námitky jako "nevědomé cíle", které lze integrovat do plánování cílů. Soulwork akceptuje námitky s laskavou pozorností, místo toho aby je ignoroval nebo rozděloval. Typické námitky zahrnují omluvy, ospravedlňování a vyčítání a širokou paletu neverbálních přerušení. (Obvyklá námitka se nazývá "ano-ne". To je prezentováno jako ústní prohlášení doprovázené neverbální negací. (Nástroje Soulworku pro zacházení s námitkami jsou účinné při koučování jednotlivců i dvojic, týmové práci a rodinné terapii). Po rozpuštění všech námitek má osoba volnost provést jakoukoli žádoucí změnu. (Tyto dovednosti jsou také užitečné v rozhovorech, jednáních a prodejích).

Integrace všech námitek má za následek stav integrity - celistvosti, a v tomto stavu osoba může přijmout souhlasná rozhodnutí. Mnozí lidé (a to i ti bez náboženského pozadí) nazývají tento stav "Soul (duše)", což motivovalo Carrutherse, aby zvolil právě název "Soulwork (práce s duší)".

Diagnóza vztahů

Soulwork zahrnuje efektivní systém diagnostiky vztahů. Místo soustředění se na symptomy duševní nebo tělesné nemoci, Soulwork se soustřeďuje na jemné nuance vztahů, které vyžadují tyto symptomy. Diagnóza vyžaduje schopnost  jemně odlišovat mezi zkušeností ze vztahů - mezi výrazy lásky, viny, konfliktu, přenášení, identifikace, vztahovými vazbami, traumatem a mentorstvím (školometským poučováním).

"Rozeznat symptom je snadné", říká Carruthers " a rozeznat příčinu může přinést trochu pokoje. Ovšem dlouhodobé zotavení obvykle vyžaduje změnu jednoho nebo více vztahů. Jinak se symptomy po změně vrací nebo se objevují nové symptomy, aby se staly kompenzací za zmatené vztahy".

Příklady zmatených vztahů jsou partner, který je podobný rodiči opačného pohlaví; partner, který "zachránil" osobu z nějaké situace (například transakční analýza popisuje vztah mezi alkoholikem a jeho nebo jejím partnerem); a partner, který podporuje nezdravé chování. Dlouhodobé zotavení může vyžadovat základní vztahové změny. Dcera může skoncovat "partnerství" se svým otcem nebo manžel může přestat jednat se svou manželkou jako se "synem".

Soulwork koučuje lidi tak, aby definovali a dosahovali (vybraných) cílů. Společným prvním krokem je, že si lidé objasní své vztahy. Například po vyjasnění může partner jednat jako partner, nikoli jako dítě. Samozřejmě že to může přinést ulehčení pro celou rodinu a zbavit ji "identifikovaného pacienta" psychosomatických symptomů. Existuje však ještě více. Výsledek je nejenom ulehčení symptomů. Často se zjišťuje, (že se objevila) nová kvalita života rodiny. Tyto nové kvality mohou být popsány jako pokoj, klid, ulehčení, osvícení a životní energie. Někteří lidé naleznou i účel života. To je také důležité při léčbě některých depresí, jak to demonstruje logoterapie Viktora Frankla.

Soulwork je stále více akceptován středoevropskými terapeuty a lékaři. Nabízí soubor postupů pro řešení symptomů chronických nemocí, močních problémů, fobií a posedlostí a pro řešení obtíží ve vztazích osobních a obchodních.

Soulwork není všelék na všechny stížnosti, ale pomáhá objasnit obtíže a meze terapeutického ošetření. Nemůže nahradit poškozené nebo chybějící tkáně a má méně vlivu na demenci nebo psychózu, avšak může u motivovaných klientů řešit dlouhodobou depresi.

Vyhodnocení života

Soulwork vyhodnocuje život z mnoha perspektiv. Tři z nich jsou propojenost, emoční a duševní (vnímání).

Propojenost: Soulwork předpokládá, že vědomí reprezentuje systém vztahů. Tento systém trvá v čase jako propojené, emocionálně nabité, vizuální, posluchačské a kinestetické obrazy. Vyhodnocování a změna tohoto systému automaticky změní vnímací chování, které filtruje vnější realitu - a v důsledku toho mění pocit reality, což spontánně mění hodnoty, přesvědčení a chování.

Důsledky práce na změně jsou obecně předvídatelné po vyhodnocení základního systému. Například symptomy nemoci mohou vyvolávat mnohé funkce, ztráta symptomů u jedné osoby může vyžadovat, pokud se nezmění základní systém, aby v systému onemocněla jiná osoba (místo oné osoby).

Emoční (vnímání): třebaže většina představ systému vztahů se zdá být nevědomá, většina představ emocí se zdá být vědomá. Lidé často hledají způsoby jak ignorovat, vyjádřit, zadržet nebo rozpustit nepříjemné emoce.

Systém vyjasňování vztahů dovoluje mnoha zadrženým nebo rozpuštěným emocím, aby je členové je zakusili a vyjádřili. Soulwork obsahuje nástroje koučingu pro příslušné vyjadřování emocí.

Mentální(vnímání, život): myšlenky jsou předkládány jako spektrum "jistoty", od vágních idejí až po nezpochybnitelná přesvědčení. Důležitost těchto přesvědčení je prezentována jako spektrum hodnot, od "koho to zajímá" až po "za to bych dal vlastní život!". Osobnosti, které se identifikují s hodnotami, jsou prezentovány jako uzlové body v systému vztahů - každá z nich má své spektrum aktualizace. Osobnost představuje soubor možností, které se týkají toho, jak přežít ve světě vnímaném prostřednictvím těchto filtrů.

Teoretická struktura

Protože Soulwork je založen na pozorování, jeho teoretická struktura se neustále vyvíjí. Carruthers se pokouší popsat patologické fenomény z hlediska podmínek vztahové dynamiky. V nedávném školení se zaměřoval na

  1. cíle,
  2. námitky a
  3. rozhodnutí.

1. Cíle: mnozí lidé nevědí co chtějí nebo vědí co nechtějí nebo mají neslučitelné nebo abstraktní cíle s malým smyslem pro realitu. Soulwork zahrnuje "goalwork (práci s cíli)" pro vytvoření plánů, které zahrnují jak rozhodnutí reálného života, tak i terapeutické zásahy.

2. Námitky: lidé jsou schopni cenzorovat jak vnitřní tak i vnější informaci a schovávat se před vědomou informací, která může narušit důležité vztahy. Pokusy přivést tuto informaci do uvědomělého vědomí vyvolávají námitky, které brání odhalení otázek vztahů. Práce s cíli využívá námitky osoby jako vnitřní "učitele" pro formování cílů až do okamžiku, kdy jsou všechny námitky uspokojeny.

3. Rozhodnutí: lidé, kteří potlačují a nebo rozpouštějí nepříjemné emoce, mohou ztratit kontakt s pocity jako je motivace, pochopení a péče o něco. V Soulworku se úplný nedostatek vnitřního vnímání nazývá "ztráta identity", třebaže v některých kontextech je mnohem běžnější redukované vnitřní vnímání. Soulwork koučuje lidi aby při přijímání rozhodnutí používali cítění současně s myšlením.

"Paradoxní problém", říká Carruthers, "může být, že Soulwork opravdu působí. Jakmile lidé zjistí co Soulwork vyžaduje, namítají proti změně svých vztahů. Místo toho mohou zdůvodňovat svoje utrpení a používat bláznivou logiku, aby odmítli zdravější možnosti. Nevyspělí lidé často lpí na svých symptomech."

Carruthers popisuje zkušenost, kterou učinil se ženou, u které byla diagnostikována rakovina žaludku. Za prvé požadovala koučing. Jakmile pochopila svůj systém vztahů, pak ovšem si uvědomila, že rakovinu používala jako prostředek trestání svého bývalého manžela (dávala mu (svou) rakovinu za vinu), k tomu, aby manipulovala se svými dospělými dětmi (tvrdila, že převzala jejich hříchy do vlastního těla) a aby "následovala" svou matku (která zemřela na rakovinu). Žena se rozhodla dát přednost tomu, aby "zemřela v pokoji" místo toho aby si objasnila své obtížné vztahy.

Školení Soulworku

Školení Soulworku zahrnuje mnoho přesvědčivých demonstrací. (Soulwork se často demonstruje na lidech "z ulice" - cvičitelé často nabízejí bezplatný půlden lidem, kteří chtějí zkusit Soulwork). Pečlivě, tak aby zabránil sugesci, cvičitel zjišťuje matrice vztahů osoby a opakovaně dokazuje svá tvrzení.

Školení Soulworku zahrnuje mnohé fascinující termíny jako je provokace, interaktivní metafory, vazby identity a školometství (mentorství), což všechno lze použít v koučingu jednotlivce, páru, týmu nebo rodiny. A dovednosti analýzy vztahů se mohou také používat v oblastech, kde jsou vztahy důležité, jako je antropologie, vzdělávání, dějiny, literatura a náboženství. Se svým hloubkovým náhledem na chování ve vztazích, Soulwork může lépe napojovat psychologii na ostatní biologické vědy.

Soulwork vzbuzuje zájem mezi zdravotnickými profesionály Evropy. Monika Nowak, Carolyn Martin a já jsme vytvořili kliniky Soulworku v Polsku, Itálii a České republice. Carruthers plánuje založení dalších škol v Evropě, Kanadě a Americe. Carruthersova vize, že se tyto dovednosti stanou přístupnými na celém světě, se tak pomalu stává realitou.

O autorovi:

Dr. Daniel řídí soukromou lékařskou praxi v Havlíčkově Brodě v České republice. Můžete své dotazy zaslat e-mailem na adresu danielma@seznam.cz (telefon (+42 0604 506 511).

Můžete také odeslat e-mail Martynu Carruthersovi na adresu

Chcete-li více informací, navštivte stránku www.soulwork.cz nebo www.webpark.cz/danielma/english.htm


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com