Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

SISTEMSKI KOU^ING SOULVORK

Soulwork Systemic Coaching © Martyn Carruthers

Internacionalnata terapeutska {kola Soulvork zastapuva filozofija i metodologija na `ivotno mentorstvo koe sovetnicite, terapevtite, instruktorite, a i samite klienti mo`at da go upotrebuvaat vo sekojdnevniot `ivot. Metodite na Soulvork se upotrebuvaat nezavisno ili vo kombinacija so drugi pristapi, so cel da se potporat lu|eto koi te`neat da go promenat svojot  `ivotot vo sklad so svojot najsmel son.

Osnovnata filozofija e ednostavna: gi vodime lu|eto da dosegnat i iskusat sostojba na dlaboko edinstvo i da zapo~nat da donesuvaat klu~ni `ivotni re{enija od ovaa sostojba. Integritet, stabilno i celosno iskustvo na propoenost ili Du{a (Soul) se imiwa koi gi koristime za ovaa sostojba. Na{ata celosna filozofija na vodewe ja narekuvame Sistemski Kou~ing, Praktika na vnatre{na promena ili naprosto Soulvork.

Iskustvoto na Soul ovozmo`uva ~uvstvo na `ivoten pravec koj vodi kon celosna ispolnetost i dava vodstvo vo razre{uvawe na pri~inite za te{kotiite koi go dominiraat `ivotot na ~ovekot. Praktikata na vnatre{na promena kon Du{a im pomaga na lu|eto da gi prepoznaat i prevrednuvaat posledicite na nezdravite odnosi i posledicite na minatite dela. Soulvork go vodi lu|eto odnovo da se povrzat so dlabokoto ~uvstvo za sebe i da `iveat so celosen integritet. Nie sme internacionalna organizacija posvetena na potpora na lu|eto kon osmisluvawe i zbogatuvawe na `ivotot na klientite, kako i `ivotite na onie vo nivnite semejstva, dru{tva i zaednici.

Soulvork e osnovan od strana na Martin Karaters (Martyn Carruthers), kako posledica na dolgi godini istra`uvawa i profesionalno iskustvo vo rabota so klienti i grupi. Vlijanija na nastanokot na Soulvork imaat pove}e pravci (neuro-lingvisti~koto programirawe, sistemskata semejna terapija, hipnoterapijata i polineziskite drevni u~ewa i le~itelski tehniki na Huna) i avtori (Gregori Bejtson, Kler Grejvs, Bert Helinger i Robert Dilts)

Nudime predavawa, rabotilnici, profesionalna obuka vo Soulvork i privatna praktika na promena (terapija) vo svetot. Gi vodime lu|eto da se obu~at kako da re{avaat problemi od oblasta na mentalnoto, fizi~koto i emotivnoto zdravje.

 

Soulvork

© Martin Karaters

Sistematska transformacija im e sekoga{ dostapna na lu|eto koi so odgovornost te`neat da gi prevrednuvaat i smenat svoite `ivotni {abloni. Eden od osnovnite ~ekori vo ovaa transformacija e dosegnuvawe na stabilno iskustvo na integracija i povrzanost kako osnova na eden `ivot ispolnet so smisla; ovoj ~ekor se ostvaruva so toa {to ednostavno i smisleno se razre{uvaat preprekite koi prethodno go onevozmo`uvale takviot `ivot. Ova iskustvo go narekuvame iskustvo na du{ata, ili "Soul".

Prv ~ekor vo Soulvork e rabotata so cel. Se istra`uvaat svesnite i potsvesnite pre~ki i prigovori i se iznao|aat zaedni~ki, obedinuva~ki celi na celokupnoto bitie, taka {to sekoj posledovatelen ~ekor na planiranata idnina e naso~en kon ostvaruvaweto na krajnata cel: potpolna integracija. Se pristapuva kon fizi~koto i mentalnoto zdravje, kako i zdravjeto na psihi~kite odnosi, za da se odredi dali Soulvork e prikladen da mu ponudi soodvetni re{enija na klientot. Site potsvesni prigovori se razre{uvaat za da se obezbedi cel koja navistina odgovara na celokupnoto bitie i duhovno-fizi~kata okolina (tn. ekologija na odnosi) na klientot.

Sledniot ~ekor vklu~uva razre{uvawe na tekovnite krizi koi go preokupiraat klientot. Ova mo`e da podrazbira razre{uvawe na eden ili pove}e oblici na vina proizlezeni od nasilie izvr{eno vrz ~ove~ki odnosi vo minatite. Bez ovoj ~ekor lu|eto mo`e da bidat nesposobni da gi razre{at svoite `ivotni pra{awa: ~ovekot koj se ~uvstvuva povreden ili vinoven potsvesno si ja zabranuva i sabotira sekoja mo`nost za sre}a. Vo ovaa faza se proveruva i mapata (matricata) na odnosi na klientot – posebno semejnite odnosi. Mnogu lu|e se "zamrznati" vo odredeni semejni situacii. Ovoj ~ekor na Soulvork gi "odmrznuva" starite {abloni, gi razjasnuva i is~istuva odnosite i vnesuva temelen spokoj i sila vo `ivotot na klientot.

Integracijata im pomaga na lu|eto da go stabiliziraat sopstvenoto iskustvo na povrzanost, {to pridonesuva kon traen integritet. Ovaa sostojba na integritet e osnova na podlabokata "rabota so odnosi." Lu|eto vo ovaa faza gi pre-struktuiraat svoite odnosi i vo tekot na "rabotata so traumi," mo`at da gi razre{at svoite traumatski se}avawa. Poslednata etapa na "rabota so primerni modeli" im pomaga na lu|eto da gi prevrednuvaat svoite stari vrski so realni ili imaginarni lu|e koi im slu`ele ko primeri vo razni konteksti na `ivotot, i da izberat novi inspirativni modeli ~ie vlijanie }e gi potpori kon ostvaruvaweto na nivnata `ivotna cel.

Soulvork pomaga da se iznajdat celosni re{enija na neuroti~no i zavisno odnesuvawe, kako {to se kompulsivnoto odnesuvawe, zavisnostite, nezdravite {abloni i emotivnite problemi. Soulvork isto taka olesnuva mnogu psihosomatski simptomi i pridonesuva kon zabrzanoto ozdravuvawe na nekoi fizi~ki bolesti. Iako pove}eto vozrasni lu|e mo`at vedna{ da zapo~nat so ovaa praktika, za lu|eto so psihoza, demencija ili fizi~ko o{tetuvawe na mozokot ne e verojatno deka }e go kompletiraat procesot na ozdravuvawe.

[to e sostojbata Soul

Soul kako iskustvo

Soul e iskustvo, ne filozofija. Ova iskustvo ne e egotisti~ko. Lu|eto koi go do`ivuvaat ~esto go narekuvaat "moeto stvarno bitie" ili "vistinskoto jas." Soulvork ovozmo`uva stabilizicija na ova iskustvo, so cel klientot da bide sposoben ponatamu postojano da go izrazuva vo sekoj aspekt od sekojdnevniot `ivot.

Soul e iskustvo na povrzanost

Du{evnata povrzanost se odnesuva na me|u~ove~kite odnosi, na vrskata so site `ivi su{testva, so celata planeta i so vselenata. Klu~nite elementi kon ostvaruvawe na ova iskustvo se: razre{uvawe na traumi, vina i vnatre{ni konflikti.

Soul e iskustvo na integracija

Lu|eto ~esto govorat kako da se podeleni. Zabele{ki vo stilot "Eden del od mene ne mi se dopa|a ..." se voobi~aeni. Takvite "delovi" se obi~no vo konflikt. Soul mo`e da se nare~e: identitetot koj postoi pred ovaa delba. Soulvork ovozmo`uva da se razre{at vnatre{nite konflikti preku otkrivawe na mudrosta so koja ovie konflikti bile sozdadeni, mudrosta skriena vo zaboravenite, zapostavenite i potisnatite delovi na du{ata.

Soul e iskustvo na integritet

Vo tekot na do`ivuvaweto na Soul, lu|eto mo`at da gi prevrednuvaat svoite odnosi i da izberat da gi odrazuvaat i potkrepuvaat onie odnosi koi go potporuvaat du{evniot izraz. Jasnost, odgovornost, kongruentnost i ~esnost gi karakteriziraat re{enijata doneseni od Soul.

Soul mo`e da vodi kon `ivot ispolnet so smisla

Lu|eto ~esto go opi{uvaat svoeto iskustvo na Soul kako "najdlabokoto od mene" ili "mojot najvisok poln potencijal." Klientot mo`e da si pretstavi "usovr{ena" pretstava za sebe ili go nao|a jasniot vnatre{en, avtenti~en "glas na sovesta." Ovaa usovr{ena pretstava za sebe vo poln potencijal izgleda deka sozdava most pome|u apstraktnoto iskustvo na povrzanost i konkretnite detali na sekojdnevieto. ^ovek mo`e da i se obra}a na svojata ili op{to~ove~kata Du{a pri potreba od dlaboki sogledbi, vodstvo i integritet vo site `ivotni situacii.

Soul mo`e da bide vodi~ vo prevrednuvaweto na odnosite

Odnosite gi povrzuvaat lu|eto. Ovie vrski se uslovi za komunikacija. Edna od aksiomite na Soulvork e deka sekoj odnos e vtemelen vo qubov, duri i koga ovaa qubov e bolna. Iznao|aweto na primarnata qubov, na nov posoodveten na~in na izrazuvawe na taa qubov, sogleduvaweto na slobodata koja odnosot mo`e da ja ponudi, dolgoro~nite posledici na odlukite koi se donesuvaat od qubov, na mudrosta na iskustvoto, se osnovi pretpostavki na rabotata so odnosi. Sekoja vrska mo`e da bide prevrednuvana od glednata to~ka na sostojbata Soul i mo`e da se promeni, dokolku e toa `elba. Vrednuvawe i prilagoduvawe na ovie vrski vo rabotata so klientot gi menuva stvarnite me|u~ove~kite odnosi na neposreden na~in.

Soul mo`e da bide vodi~ vo vrednuvaweto na iskustvata

Sekoe iskustvo mo`e da stane dragocen izvor na u~ewe, koe predizvikuva dlaboki promeni vo vrednostite, uveruvawata i odnesuvaweto na ~ovekot. Klientot mo`e da izbere da go prifati i upotrebi nau~enoto od sekoe iskustvo vo soglas so svoite celi.

Soul mo`e da bide vodi~ vo ~uvstvoto na ispolnetost

Sekoja cel mo`e da predizvika promeni vo vrednostite, uveruvawata i odnesuvaweto. Klientot mo`e da si postavi kongruentni celi, taka {to sekoj ~ekor kon celta go zasiluva ~uvstvoto na ispolnetost vo vrska so taa cel.

Soul e iskustvo na integracija i povrzanost {to mo`e da bide vodi~ vo `ivotot. Me|utoa "Soul" ima i drugi zna~ewa. Vo ovoj kontekst, postojat mnogu ne{ta koi Soul ne e.

[to Soul ne

Soul ne e religiozna ideja

Soulvork nema mnogu dopirni to~ki so filozofijata i teologijata. A sepak, sekoja filozofija i vera koja potporuva li~na integracija, kvalitetni odnosi, prifa}awe na sam sebe, doblesna rabota vo svetot i iznao|awe na `ivotni celi, gi potporuva i lu|eto kon do`ivuvawe na Soul.

Soul ne e samo psihi~ki del

Na primer, mo`eme da imame del koj e mrzeliv, del koj e so onoj ~ovek, del koj saka ~okolado, del koj saka ubavina - prifa}aweto na vakvite delovi e edinstveno ~ekor kon iskustvoto Soul. Delovite na li~nosta mo`at da se pretstavat ko to~ewe na dijamant - vino`itnata svetlina na dijamantot go odrazuva odnosot pome|u li~nosta, nejzinoto to~ewe i svetot.

Soul ne e odnos

Soul e pove}e “ona {to gi povrzuva lu|eto”, "propoenost" koja ne e nitu edniot nitu drugiot ~ovek. Soul e poblisku do odredeno ~uvstvo na "rezonanca" koe se opi{uva koga dve li~nosti se prifa}aat i se vo bezuslovna qubov. Soul mo`e da se opi{e kako pove}edimenzionalno iskustvo na povrzanost {to e izvor na seto povrzuvawe.

Soul ne e emotivna sostojba

Vo Soulvork emociite se smetaat za izrazna i korisna komunikacija pome|u delovite na li~nosta. Prifa}aweto na emociite ko komunikacija e ~ekor kon do`ivuvaweto na Du{ata. Komunikacijata e osnova na me|u~ove~kite odnosi

Soul ne e vnatre{en dijalog

Funkcijata na vnatre{niot dijalog se sostoi vo u~ewe od li~noto minato, so cel da se analizira sega{nosta i da se planira idninata. Posledovatelno na integracijata, lu|eto ~esto velat: "Sega e tivko vo mene!

Soul ne e `elba

Rabotata so cel mo`e da pomogne vo iznao|awe na vrvna `elba, koja obi~no nalikuva na "Sakam da postignam ispolnuvawe na `ivotot!" Takvata `elba mo`e da ja motivira li~nosta da ja `ivee Du{ata.

Soul ne e ego

Soul mo`e da se opise ko vistinskoto jas na egoto. ^ovekovoto ego pove}e mo`e da se smeta za adolescenten "del" od li~nosta, oddelen od identitetot i nesvesen za miuvaweto na vremeto

Soul ne e emocija

Sostojbata Soul pretpostavuva deka od sekoja emocija, odnos i nastan, i od bolnite, postoi pozitivna pridobivka. Iznao|aweto na pridobivkite e ~ekor kon Soul.

Iskustvo na Soul - opis

Govorniot opis na iskustvoto Soul e naj~esto paradoksen ili metafori~en. ^ovekot mo`e da izjavi deka e vo sostojba da go sogleda svojot `ivotot i svoite odnosi kako celina, istovremeno so silna strast i so totalna neutralnost. ^ovekot mo`e da izjavi deka do`ivuva normalna svesnost na podlaboko nivo. Mo`e ednostavno da re~e "Buden (Budna) sum.

Soul e naj~esto sostojba vo koja jasno se do`ivuvaat site ~uvstva i istovremena svesnost za nadvore{nite ~ula. Prisutnost vo potpolna smisla, e ~esto karakteristika na do`ivuvaweto na Soul.

Lu|eto cesto ja opi{uvaat sostojbata Soul preku apstraktni metafori. "Jas sum kapka voda vo beskraen okean," "Jas sum dete na kosmosot." Analizata na iskustvoto e naj~esto mo`na pred iskustvoto na integracija. Po Soul, iskusuvaweto stanuva osnova na `iveeweto. 

Sledot na Soulvork

Razre{uvawe na vinata

Lu|eto so dominantno ~uvstvo na vina, koe proizleguva od nasilie izvr{eno vrz emotivno zna~ajnite odnosi, go sabotiraat svojot uspeh i sre}a s# dodeka vinata ne se razre{i. Vo najmala raka, sekoja ponatamo{na rabota }e bide te{ka, dodeka vakvata vina postoi

Spravuvawe so kriza

Lu|eto vo kriza (na pr. razvod, vojna, bolka, nesakana bremenost, nevrabotenost, samoubistveni idei i sl.) ~esto se popa|aat vo regresija (na~in na primawe i reagirawe na svetot na na~in koj bil soodveten vo detstvoto, no ne e prikladen na zrelosta) i ne se sposobni da se sosredoto~at na ispolnuvawe na `ivotnata cel. Sekoja podlabok proces e ote`nat dokolku klientot e preokupiran so kriza.

Fazi na rabot

Faza 1: Prevrednuvawe na sebe

Osnoven pristap pri sekoja terapija vo Soulvork se sostoi vo gradewe na doverba, istra`uvawe i integracija na potsvesni prigovori, razre{uvawe na prenosi i definirawe na celi

Dijagnoza na odnosi

Matricata na li~nite odnosi se istra`uva i problemati~nite odnosi se razre{uvaat. Ova direktno vodi kon sozdavawe na plan za vnatre{na promena

Integracija - Razre{uvawe na konflikti i izjasnuvawe na prigovori

Sekoj razre{en konflikt e ~ekor kon integritet. Metodite na razre{uvawe na konflikti vo Soulvork se bazirani na familijarni konstelacii i interaktivni metafori

Osloboduvawe na blokovi na identiteto

^ovek mo`e da se “oddeli” od sebe, od svojot identitet, vo tek na zloupotreba, nasilstvo ili trauma, i da ostane vo sostojba na oddelenost i otkako pri~inata za oddeluvaweto e odamna minata. Ovaa pojava ja narekuvame izguben identitet.

^ovek mo`e da se poistovetil so nekoj drug, obi~no emotivno vlijatelna li~nost od ranata vozrast, so cel na za{tita, mentalno zdravje ili u~ewe, i vo tekot na `ivotot nevesno da prodol`i da izrazuva vrednosti, ~uvstva, celi i odnesuvawe koi i pripa|aat na drugata li~nost, i otkako celta na poistovetuvaweto e napolneta. Ovaa pojava ja narekuvame identifikacija. Vo Soulvork se razlikuvaat tri osnovni oblici na identifikacija, vo zavisnost od najsilnata emotivna matrica koja identifikacijata ja zastapuva

^esta e pojavata na nesvesna identifikacija so mrtov ~ovek, koga nekomu vo po{irokoto semejstvo ne mu bila izrazena soodvetna posmrtna ~est ili umrel vo nevoobi~aeni okolnosti. Abortiranite i mrtvorodenite deca isto taka e poka`ano deka imaat silno vlijanie na li~nosta, ponekoga{ i po nekolku generacii. Drugi vidovi na ~esta identifikacija se: identifikacija so heroj (koga nekoj vo semejstvoto se `rtvuval za drugite, a zaslugata ne mu bila priznaena) i identifikacijata so `rtva (koga nekoj vo semejstvoto bil povreden ili obezpraven, a povredata ne bila priznaena). Sekoja neizrazena emocija (posledovatelno: taga, strav, gnev) nao|a izraz vo drug ~len na semejstvoto, obi~no od slednata generacija

Konflikt na identitet nastanuva koga ~ovekot sozdal dve razli~ni li~nosti vo sebe za da gi zadovoli obata roditeli koi samite bile vo konflikt. Ovie identiteti mo`at da se ramno`uvaat. Sekoj identitet ima razli~na cel, namera, izraz i ideja za sre}a

“Jas sum Du{a”- po razre{uvaweto na blokovite na identitetot obi~no doa|a do prvoto iskustvo na Soul, kako spontan rezultat na integracija na li~nosta

Faza 2:Vrednuvawe na odnosi

Odnosite so silno ~uvstvo na spoenost mo`at da bidat prevrednuvani od perspektivata na Soul. Zavisni i me|uzavisni vrski se prepoznavaat i ~ovek mo`e da gi sogleda posledicite na ignorirawe ili promena na ovie vrski. Nesakanite vrski (pr. vrska so biv{ partner koja onevozmo`uva nova vrska) mo`at da se oslobodat so po~it, blagodarnost i li~no iznao|awe na specifi~nata  mudrost na vrskata. Po zavr{uvaweto na procesot ~ovek mo`e da ja izrazuva sostojbata Soul vo sekoj odnos. Se steknuva so izbor na koj na~in i so kogo da gradi odnosi

Faza 3: Traumi

Traumati~nite do`ivuvawa se silno emotivni. Ovie emocii go dominiraat ~oveka i potsvesno gi sabotiraat zna~ajnite celi. (Pr. “Me preplavuva taga koga se se}avam na onoj nastan. Ne mo`am da rabotam od taga.”) Izvorot na ovie emocii naj~esto le`i vo nasilni i traumtski momenti. Dokolku klientot se re{i da go kompletira iskustvoto, da gi prifati u~ewata na bolnata mudrost, sistemskiot kou~ing ovozmo`uva da najde sposobnost za qubov pogolema od do`iveaniot strav i bolka, po razre{uvaweto na traumata site emocii stanuvaat motivira~ka sila, stabilnost i bogata radost na `iveeweto

Voglavno, emociite se zdrav odgovor na nezdravi situacii. Vo Soulvork na klientot mu se ovozmo`uva da se zadlabo~i vo odnovnoto pro`ivuvawe na traumatskite iskustva na eden bezbeden na~in. Emociite se na{ata sila koja n# motivira da gi sledime svoite celi i da u`ivame vo naporot na nivnoto dosegnuvawe

Faza 4: Primerni modeli

Primerni modeli se lu|e od koi svesno ili nesvesno sme prezele na~ini na odnesuvawe, uveruvawa, `ivotni strategii i stavovi. Po rabotata so traumi, ~ovek mo`e da gi prepoznae i prevrednuva svoite primerni modeli, da izbere dali da gi zameni so drugi, poinspirativni primeri i da go prilagodi svojot misloven sistem, odnesuvawe i `ivoten stav na posoodveten na~in

^ovek mo`e da izbere kako da gi ispolni svojot `ivot. ^ovek mo`e da izbere ~ie vlijanie mu e po`elno i mo`e da go prilagodi svoeto odnesuvawe vo soglasnost so postavenata cel i smisla

(Dodatni metodi na Soulvork se rabota so partnerski parovi: se raboti so dvajca istovremeno za da se sogledaat nivnite zaedni~ki i individualni celi, da se rafinira nivnata komunikacija, sorabotka i razbirawe. Soulvork raboti i so vodewe na rabotni timovi i menaxment.

Soulvork i bolesti

Vo tekot i posledovatelno na Soulvork, mnogu klienti prijavuvaat spontani is~eznuvawe na fizi~ki simptomi na bolesti i poremetuvawa. Soulvork raboti so dimenzijata na odnosite, koja simultano se odrazuva na vnatre{no i nadvore{no nivo. “Na{eto telo e mapa na na{ite odnosi” (Havajsko u~ewe Huna); edna od pretpostavkite na Soulvork gi tretira fizi~kite poremetuvawa vo golem broj na slu~ai kako simptomi na poremetuvawa vo odnosite. Izlekuvaweto na odnosite obi~no rezultira so izlekuvawe na teloto. Soulvork ~esto ima spontan strani~en efekt vo is~eznuvawe na kompulsivno ili zavisno odnesuvawe i fobii. Izgleda deka postojat ~etiri vida na pridobivki od oboluvawe

Poremetuvawe koe odrazuva vnatre{en konflikt

Integracijata gi olesnuva simptomite na mentalno i fizi~ko poremetuvawe bazirani na vnatre{en konflikt. ( na primer, li~nost koja e postojano napnata i e podlo`na na poremetuvawa predizvikani od stres, kako digestivni i srcevi problemi, migreni, visok krven pritisok i sli~no

Poremetuvawe koe odrazuva odnosi

Rabotata so odnosi gi olesnuva mentalinite i fizi~kite simptomo koi prethodno bile potrebni da odrzuvaat nezdravi odnosi (na primer, ~ovek mo`e da veruva i da e naviknat nekoj da se gri`i za nego edinstveno koga e bolen). Vakvoto poremetuvawe ili bolest mo`e da bide na~in kako da se vospostavuva ili odr`uva odnos so  druga, emotivno va`na li~nost.

Poremetuvawe koe odrazuva trauma

Razre{uvaweto na traumi gi olesnuva mentalnite i fizi~kite simptomi vtemeleni vo prevladuva~ki emocii, nikoga{ neizrazeni i skladirani vo traumatsko do`ivuvawe. Bolesta ili poremetuvaweto ~esto se pojavuva vo onaa oblast od teloto vo koja neizrazenite ~uvstva se dr`at. Na primer, mnoug lu|e velat deka go ~uvstvuvaat svojot gnev vo stomakot, srceto ili grloto, i ~esto prijavuvaat bolki ili poremetuvawa vo istite oblasti.

Poremetuvawe koe odrazuva primeren model

Rabotata so primerni modeli pomaga da se olesnat simtpomi prezemeni od omilenite u~iteli. (Na primer, mnogu studenti, na Milton Erikson, poznat amerikanski psihijatar bolen od polio, i samite razvile simptomi na polio.)

Rezime

So kou~ing preku ‘bez-sodr`inski’ pra{awa (pra{awa koi ne izrazuvaat li~na vrednuvawe, mislewe ili stav) Soulvork ne nudi sovet, nitu ‘vr{i rabota’ namesto samite klienti. Ne kritikuva nitu sudi, tuku im pomaga na lu|eto da gi istra`uvaat posledicite na svoite izbori na iskustven na~in. Soulvork im pomaga na lu|eto da se setat deka se samite Du{a i da go do`iveat svetot kako odraz na `ivata Du{a.

Soulvork gi potkrepuva lu|eto vo dosgnuvawe na celi koi ovozmo`uvaat ~uvstvo na potpolnost. Im pomaga na lu|eto da sozdadat i odr`uvaat kvalitetni odnosi. Soulvork go olesnuva razre{uvaweto na emotivnite krizi; raboti so celo`ivotno planirawe i dosegnuvawe na konkretni celi. Soulvork nudi iskustvo na povrzanost - integritetnite li~nosti stanuvaat svoi sopstveni u~iteli, mentori i terapeuti. Soulvork go potkrepuva najdlabokoto jadro na li~nosta. Soulvork e izraz na Qubo.

Za pove}e informacii vo vrska so sisteksiot kou~ing, dobredojdeni ste da go kontaktirate i samiot ‘g-din Soulvork’, Martin Karaters Soulwork Systemic Coaching

Dokolku ste zainteresirani da ni se pridru`ite vo organizacija, promocija ili praktika na Soulvork, obratete ni se preku e-mail ili posetete gi na{ite internacionalni veb-stranici, kade se objaveni pove}e napisi na terapeutski temi na angliski jazik. Osnova~ na makedonskata granka na Soulvork e d-r. Za informacii vo vrska so terapija, konsultacija, predavawa i trening vo Skopje, javete se na : +389 70 73 14 25. Glavne organizator na Soulvork vo Makedonija e Kaleidoskop, pod vodstvo na

 Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers June 2002 All right reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com