Soulwork Home Page

Check your spelling

Soulwork Online Help

Soulwork Humor: Funny stories


 

Soulwork Systemic Coaching: Summary

Soulwork Coach Training

Soulwork FAQ Questions & Answers

 

Emotional Issues
Addictions
Anger & Rage
Anxiety
Dependence
Depression

Dissociation
Eating Problems
Emotional Maturity
Grief & Loss
Immaturity
Inner Child

Pain Control
Sadness
Stress Relief

Toxic Beliefs
Trauma & Stress
Weight Loss

 

Relationship Problems
Abuse
Affairs

Codependence
Dissolve Conflicts
Divorce
Emotional Blackmail

Enjoy Partnership
Evaluate Partners
Long-Distance Love
Love & Hate

Partnership
Past Partners
Premarital
Rejection
Sexual Issues
Soul Mates

 

Family Challenges
Abuse

Abortion
Adoption
Ancestors
Brothers & Sisters
Divorce & Children
Emotional Incest
Family Meetings
Family Secrets

Fathers & Daughters
Fathers & Sons
Learning Disorders
Mothers & Daughters
Mothers & Sons

Parental Alienation

 

Life Lessons
Authority
Bad Habits
Being Alone
Children's Challenges
Communication
Observing Feelings

Patterns in Love
Personal Growth
Quantum Leap
Self Esteem
Self Improvement
Self Intimacy
Stress & Relaxing
Therapist and Clients

 

Specialties
Chaos Coaching

Inner Conflict
Consciousness
Expert Modeling
Leadership
Learning Disorders
Mentorship

Psychobiology
Sexual Abuse
Soul of Soulwork
Systemic Management
Therapist Abuse
Training Abuse

 

 

Interview with Martyn
Disclaimer
Disclosure
Privacy
Fee, Cost, Price
 

eXTReMe Tracker

Trening w Biznesie - Europa Centralna

Plagiat jest kradzież © Martyn Carruthers 2002-2015

Treningi Soulwork i Huna prowadzone sa w Polsce jedynie przez Martyna Carruthersa - tworce systemu Soulwork. Za oferty innych osob oferujacych warsztaty Soulwork i Huna nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci.  Prosimy o kontakt z nami w celu sprawdzania kwalifikacji doradcow operujacych nazwa Soulwork.

W krajach postkomunistycznych brak dobrze wykształconych menedżerów może blokować rozwój organizacji. Aby nie tylko umożliwić przetrwanie, ale również wpływać na rozwój biznesu, organizacje w Europie Centralnej potrzebują włączyć w swoją działalność plan uczestnictwa w programach treningowych podnoszących efektywność firmy.

Długoterminowy sukces organizacji w każdym kraju wymaga od zatrudnionych określonych umiejętności; przede wszystkim rozumienia zasad funkcjonowania biznesu i zasad rozwoju organizacji. Wykształceni profesjonaliści mogą być sprowadzani z „Zachodu” lub też pracownicy mogą być szkoleni na miejscu.

Trening, aby był efektywny, potrzebuje odzwierciedlać a także włączać kulturę społeczną danego obszaru i kulturę organizacyjną firmy.

Kultura

Kultura organizacji jest czymś, co możemy określić jako osobowość danej organizacji. Możemy ją oceniać według sposobu, w jaki przebiega proces komunikacji pomiędzy pracownikami, włączając wartości, zasady etyczne, kodeks postępowania. Kultura organizacji wyraża się również w określeniu misji, wybranym image architektonicznym, dekoracyjnym; poprzez rodzaj ubrań i tytułów nadawanych pracownikom.

Poniższe pytania prowadza nas głębiej w strukturę kultury danej organizacji:

 • Czy wartości organizacji idą w parze z wartościami kultury społecznej danego obszaru?

 • Kto w organizacji przejawia inicjatywę?

 • Jakich konsekwencji mogą spodziewać się osoby przejawiające inicjatywę?

 • Czy pracownicy są dość elastyczni, gotowi do zmian?

 • Kto w organizacji potrzebuje treningu - w celu zwiększenia sukcesu firmy?

 • Czy trening spowoduje wzrost respektu i szacunku czy też spowoduje alienację osoby wyszkolonej?

 • Czy zatrudnieni ufają przełożonym?

 • Jaka jest efektywność komunikacji pomiędzy przełożonymi a pracownikami?

 • Co powinna zrobić firma, aby być skuteczniej promowana?

Kultura organizacji określana jest przez wiek organizacji, jej historię, odbiorców, strukturę zarządzania.

Informacje na temat danego rynku mogą być użyte do określenia limitów wzrostu organizacji, jej celów finansowych, formy zarządzania. Wysiłki w celu ustabilizowania kultury organizacji mogą napotykać trudności rządów Europy Centralnej na poziomie wartości.

Utrzymywanie pracowników i umożliwienie im rozwoju w jednym miejscu pracy pomaga stworzyć silną kulturę organizacji. Do podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników doskonale służą programy treningowe oferowane przez firmy specjalizujące się w doradztwie. Jedne z nich oferują gotowe programy, inne dostosowują swoją ofertę do sytuacji wewnątrz firmy. Wybór firmy doradczej odbywa się przy użyciu takich wyznaczników jak: efektywność treningu, głębokość poruszanych spraw, objęcie treningiem możliwie dużej ilości pracowników, motywacja pracowników do pozostawiania w danym zakładzie.

Dobrym rozwiązaniem jest trening indywidualnie przygotowany na potrzeby danej firmy, z uwzględnieniem potencjału nowo zatrudnionych, jak również doświadczonych pracowników i kadry zarządzającej.

Indywidualny trening i doradztwo dla firmy

Doradztwo sukcesu skierowane do osób indywidualnych jak też do całych zespołów jest jeszcze wciąż dość egzotycznym zawodem na obszarze Europy Wschodniej i Centralnej. Działalność, która określana jest w języku angielskim jako „coaching” jest dość trudna do przetłumaczenia bez powoływania się na takie terminy w języku polskim jak „doradztwo” czy też „terapia”.

Choć oferta pojedynczej firmy doradczej może nie zaspokoić wszystkich oczekiwań, trening w firmie niesie wiele korzyści. Po pierwsze trening można połączyć z pracą, która jest niezbędna do wykonania, po drugie jest on znacznie bardziej efektywny od ogólnych programów, ponieważ koncentruje uwagę na konkretnych, specyficznych problemach danej firmy. Indywidualne programy dostosowane do specyfiki danej firmy uwzględniają szeroki zakres interwencji - od podniesienia kwalifikacji sprzedawców (praca u podstaw) do zwiększania skuteczności pracy zarządu.

Uwaga skierowana na zatrudnionych wyrażona przez podnoszenie ich kwalifikacji za pomocą treningów prowadzi do wzrostu efektywności w osiąganiu zamierzonego celu firmy. Jednak wciąż jeszcze indywidualne treningi dla firm nie są zbyt popularne w krajach bloku Europy Centralnej i Wschodniej.

Jednym z wyzwań jest brak doświadczonych trenerów dostępnych w najbliższym otoczeniu. Potencjalni trenerzy posiadający doświadczenie w biznesie są często bardziej zmotywowani do pozostania w zarządzie z powodu wyższych honorariów; zatrudnienie niedoświadczonego trenera może nie przynieść zamierzonych efektów.

Wielu wykwalifikowanych menedżerów mogłoby wykształcić dobrych trenerów, jednak ich możliwości są ograniczone ze względu na czas i bieżące sprawy.

Wiele organizacji powstrzymuje decyzje wysyłania swoich najlepszych pracowników na szkolenia poza zakładem z powodu braku odpowiedniego zastępstwa. Zamiast tego zatrudniają często młodych, niedoświadczonych instruktorów z nadzieją, że staną się oni dobrymi trenerami.

Następnym etapem - po znalezieniu dobrego trenera - jest opis sytuacji firmy i przygotowanie materiału, którego przedmiotem będzie trening. Choć niektórzy trenerzy potrafią tworzyć programy dostosowane do danej specyficznej sytuacji firmy, większość jednak posiłkuje się materiałem stworzonym przez innych.

Trening, który nie uwzględnia zasad kultury społecznej obszaru, w którym działa firma a także trening nie odpowiadający dokładnie na zapotrzebowanie, jest w niewielkim stopniu efektywny. Niektóre firmy trenerskie oferują materiał szkoleniowy w języku polskim, czeskim czy chorwackim, który jest jednakże jedynie tłumaczeniem angielskojęzycznych programów, często przestarzałych, odpowiadających innej sytuacji geopolitycznej i kulturowej, co powoduje, że jakość i zastosowanie takich programów jest niewielkie.

Najlepsze indywidualne programy opracowane na potrzeby konkretnej firmy nie są tanie; polegają zwykle na zatrudnieniu trenera-eksperta współpracującego z trenerem-asystentem pochodzącym z obszaru kulturowego funkcjonowania firmy.

Lokalne szkolenia zewnętrzne

Większość firm treningowych w Europie Centralnej oferuje podstawowe wiadomości na temat rozwoju w biznesie. Firmy trenerskie działające na lokalnym rynku są dobrym rozwiązaniem, gdy celem jest przyswojenie personelowi podstawowych, niezbędnych wiadomości związanych z dobrym funkcjonowaniem nowoczesnej firmy, jak również dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na trening prowadzony przez specjalistów.

Często truno znaleźć firmę treningową, która oferuje wykwalifikowanych trenerów nauczających w lokalnym języku, uwzględniających specyficzne potrzeby kulturowe, szczególnie poza dużymi centrami (również firmy szkoleniowe borykają się z problemami, jak zdobyć a potem utrzymać kompetentnych trenerów).

Treningi zagraniczne

Podczas gdy lokalne programy treningowe mogą być efektywne, programy badawcze i doświadczenie zdobywane za granicą wydaje się być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o rozwój pracowników, z którymi firma wiąże duże nadzieje.  Treningi zagraniczne, nie tylko przynoszą korzyści w postaci pogłębienia rozumienia kultury obszaru funkcjonowania danej firmy w kontekście do specyfiki innych obszarów, jak również przyczyniają się do podniesienia statusu kształconej osoby, co może zwiększać również jej efektywność...

Treningi zagraniczne mogą być transformujące, choć przyczyniają się często do rozważania decyzji o zmianie firmy przez pracownika…

Pytania, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu potrzeby treningu dla danej firmy:

 • Jakie są  cele  poszczególnych grup roboczych?

 • Co może się wydarzyć w przypadku pozostawienia danej grupy roboczej bez treningu?

 • Czy brakuje jakiś ważnych umiejętności w kluczowych obszarach danej firmy?

 • Kto oferuje - jakie treningi?

 • Czy zakres treningów odpowiada potrzebom firmy?

 • Jakie byłyby koszty i korzyści przeprowadzenia indywidualnego treningu dla firmy?

 • Jakie są porównywalne koszty zatrudnienia profesjonalnych trenerów?

Organizacje osiągające sukces często łączą różne opcje rozwoju, aby maksymalizować ilość personelu, który przechodzi szkolenia, ponieść stosunkowo niewielkie koszty związane z wysoką jakością usług i motywować pracowników do pozostania w zakładzie.

Indywidualne treningi dla firm a także korzystanie z oferty lokalnych firm szkoleniowych to dwa najbardziej popularne sposoby na podnoszenie kwalifikacji personelu.

Lokalne firmy szkoleniowe oferują tanie usługi i gotowe rozwiązania; indywidualne treningi dla firm są najczęściej najbardziej efektywne dla podniesienia kwalifikacji największej liczby pracowników. Wiele firm łączy trening pracowników za granicą z indywidualnym treningiem w firmie. Doradztwo organizacjom staje się nową profesją coraz bardziej akceptowaną na obszarach, gdzie wcześniej takie formy podnoszenia efektywności działań nie były brane pod uwagę w szerokim zakresie.

Organizacje w Centralnej Europie są już w stanie kupować indywidualne programy treningowe, które dokładnie odpowiadają zapotrzebowaniu firmy.

Po więcej informacji zwróć się do : Soulwork Professional Services z opisem Twoich potrzeb i odpowiedzią na powyższe pytania.

Plagiat jest kradzież Copyright © 2002-2018
Martyn Carruthers All rights reserved.


If you like our work, please link to us. If you know someone who might benefit,
please mention www.SystemicPsychology.com or www.EmotionsRelationships.com

For online help, email us at: europecoach@gmail.com

Soulwork systemic coaching in America & Hawaii

 

Soulwork systemic coaching in England, Wales & Scotland

 
Soulwork systemic coaching in Croatia & Serbia
 

Soulwork systemic coaching in Poland

 

 

Have You Suffered Enough?

 Where are you now? Understand your emotions, fixations and enmeshments
What do you hope for? Know your goals and stop sabotaging yourself
Do you feel resourceful? Learn to develop your inner resources
Do emotions block you? Relationship problems and mentor damage
Do your beliefs limit you? Change limiting beliefs and end dependence
Do you feel connected? Resolve identity issues to recover lost resources
Is your partner happy? Build healthy partnership (or separate peacefully)
Are your children healthy? Happy parents better manage family problems
Do you want team success? Team leaders and their teams develop together
Do you have complex goals? Specialty coaching, counseling & therapy

Plagiarism is theft. Copyright © Martyn Carruthers 1996-2018  All rights reserved. Soulwork Systemic Coaching was primarily developed by Martyn Carruthers to help people solve emotional problems and relationship conflicts to achieve their goals. These concepts and strategies are for general knowledge only. Consult a physician about medical conditions and before changing medical treatment. Don't steal intellectual property ... get permission to post, publish or teach Martyn's work - email europecoach@gmail.com